امروز دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ ۱۷:۳۸ حسن بابوئی
وظایف معاونت آموزشی و پژوهشی

 - اجرای آئين نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب

 - برنامه ريزی و تنظيم خط مشی و روشهای اجرايی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات  دانشگاه

 - نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها

 - تهيه و تنظيم سياستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئيس دانشکده

 - نظارت بر کليه فعاليتهای تحقيقاتی اساتيد و دانشجويان دانشکده

 - ارزشيابی عملکرد پژوهشی ساليانه اعضای هيات علمی دانشکده

 - ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستعورالعمل پژوهشی

 - ترغيب و تشويق اساتيد دانشکده جهت تأليف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقيقاتی مصوب

 - ایجاد هماهنگی وارتباط با صنایع و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادها و  طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاه

 - نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرحهای تحقيقاتی مصوب دانشکده

 - نظارت بر حسن اجرای سمينارها و گردهمائيهای علمی

 - نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کميت و کيفيت منابع علمی موجود

 - بررسی درخواستهای اساتيد دانشکده جهت استفاده از بورسها و فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت تنظيم معيارها و الويتها و اعلام مراتب به رئيس دانشکده

 - نظارت بر حسن اجرای مقررات اداری و مالی و ساير دستورالعمل های امور پشتيبانی در دانشکده

 -بررسی و برآورد بودجه مورد نياز دانشکده با همکاری مديران ذيربط دانشکده بر اساس دستورالعمل های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه

 - بررسی و برآورد کليه منابع مورد نياز دانشکده اعم از نيازهای استخدامی، تجهيزاتی

 - ايجاد هماهنگی بين فعاليتهای آموزشی و اداری دانشکده

 - نظارت و ارزيابی عملکرد کارکنان غير آموزشی دانشکده

 - بررسی و رسيدگی به مسائل و مشکلات کارکنان اداری و آموزشی دانشکده و کوشش در جهت حل مشکلات آنان

 - نظارت بر تنظيم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی دانشکده

 - نظارت بر حسن اجرای اعتبارات ابلاغی دانشکده و نحوه هزينه کردن آن مطابق مقررات

 - نظارت بر نحوه وصول و هزينه کردن درآمدهای اختصاصی دانشکده مطابق مقررات

 - نظارت بر تهيه و تنظيم گزارش عملکرد مالی و اموالی دانشکده در پايان سال مالی

 - تهيه و تنظيم گزارش ساليانه امور پژوهشی و پشتيبانی دانشکده و ارائه آن به رئيس دانشکده

 - بررسی مسائل دانشجوئی دانشجويان دانشکده و نظارت بر اجرای برنامه های دانشجوئی مطابق مقررات مربوط

 - اجرای قوانين و آئين نامه های دانشجويان سازمان مرکزی دانشگاه در دانشکده

 - ايجاد هماهنگی با مديران حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه بمنظور برنامه ريزی و اجرای فعاليتهای فوق برنامه در دانشکده

بازدید ها: ۱۰۱۴۰
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
RSS
Powered By VeehanSoft