Skip to content

کارشناسی 1401 - اطلاعیه شماره 5

فرمهای آموزشی مورد نیاز جهت ثبت نام کارشناسی 1401

 

اطلاعیه شماره5: فرمهای آموزشی مورد نیاز جهت ارسال

 

پذیرفته شدگان گرامی هر یک از فرم های زیر را در صورت واجد شرایط بودن،  دانلود نموده و پس از بررسی فرم مورد نظر را پرینت گرفته و پس از تکمیل به همراه سایر مدارک اشاره شده در اطلاعیه شماره 4 به دانشگاه پست نمایید. نیازی به آپلود این مدارک نیست.

 

آموزش

دانشگاه علم و فناوری مازندران