Skip to content

گندزدایی و ضدعفونی نمودن دانشگاه ، شهرک امام خمینی (ره) و اماکن عمومی شهرستان بهشهر

به همت دانشگاه علم و فناوری مارندران و انجمن حامیان طبیعت