Skip to content

پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران برگزار می‌گردد ...

به میزبانی دانشگاه علم و فناوری مازندران ؛

پنجــاه و ســومین کنفرانــس ریاضــی ایــران بــه صــورت مجــازی و حضــوری در شــهریور 1401 در دانشگاه علم و فناوری مازندران برگــزار خواهــد شــد.

دکتــر محمــدزاده دبیــر ایــن کنفرانــس اعــلام کــرد؛ کمیتــه علمــی این کنفرانــس متشکل از بیش از 50 عضــو هیــأت علمــی از اساتید مطرح ریاضی دانشگاه‌های داخلی و خارجی است و تــدارک لازم بــرای ســخنرانی بیــش از 10 سخنران مدعو خارجی و داخلی فراهم آمده است. همچنین حدود 10 کارگاه تخصصی در زمینه‌هــای ریاضیــات و کاربردهــا و مــوارد بیــن رشــته‌ای بــرای اســاتید و دبیــران و دانشــجویان تــدارک دیــده شــده اســت.

وی افزود: در ایــن کنفرانــس چنــد میزگــرد بــا عناوین مختلف از جمله " چالش‌های پیش رو در توسعه رشته های علوم ریاضی در ایران " تدارک دیده شده و همچنین برای کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران یک برنامه گردهمایــی بــه صــورت مجــازی و حضــوری در نظــر گرفتــه شــده اســت.

شایان ذکر است که کنفرانــس ســالیانه ریاضــی ایــران بزرگتریــن رویــداد علمــی در شــاخه هــای ریاضــی، علــوم کامپیوتــر و آمــار و کاربردهــای آن در کشــور اســت کــه پیشــبینی مــی شــود در دوره پیــش رو با مشارکت بیش از 500 شرکت‌کننده برگزار شود و اقدامات لازم بــرای نمایــه ســازی مقــالات در پایــگاه اســتنادی جهــان اســلام ISC و همچنین IEEE صــورت گرفتــه اســت.