Skip to content

قرارگیری نام دو عضو هیات علمی دانشگاه در فهرست 2 درصدِ دانشمندان برتر جهان

افتخاری بزرگ برای دانشگاه علم و فناوری مازندران

بر اساس پژوهشی که توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد بر روی داده‌های اسکوپوس انجام شده، فهرست ۱۰۰ هزار دانشمند پر استناد در تمامی رشته‌ها و نیز ۲% برتر حوزه‌های علمی شناسایی و معرفی شدند. بر این اساس دو عضو هیات علمی دانشگاه علم و فناوری مازندران در  فهرست دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.
بر مبنای این فهرست، دکتر علیرضا ذکریازاده عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق ( در سال 2021 برای سومین سال متوالی) و دکتر مصطفی حاجی آقائی کشتلی، دانش آموخته دانشگاه علم و فناوری مازندران و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع در سال 2021 به عنوان دانشمند ۲% برتر حوزه‌های علمی تخصصی شناسایی و معرفی شدند.  
شایان ذکر است که این پژوهش که از داده‌های استنادی اسکوپوس استفاده کرده است دانشمندان را در ۵ حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶ رشته طبقه‌بندی نموده است و نتایج این پژوهش در مجله  Plos Biology  منتشر شده است.