Skip to content

انتصاب دکتر حاجی‌ آقائی بعنوان عضو حقیقی هیات نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان مازندران

اطلاعیه انتصاب

دکتر مصطفی حاجی ‌آقائی کشتلی، عضو هیات علمی گروه صنایع و رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه علم و فناوری مازندران، بعنوان عضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان مازندران منصوب شد. به این وسیله از درگاه خداوند منان، برای ایشان آرزوی توفیق افزون در ماموریت‌های محوله را مسئلت داریم.