Skip to content

راهنمای مورد نیاز انتخاب رشته شرکت کنندگان کنکور سال1398

مشاهده اطلاعیه ...

قابل توجه داوطلبان گرامی کنکور سراسری 98 متقاضی تحصیل در دانشگاه علم وفناوری مازندران:

این دانشگاه خوابگاه دولتی ندارد.

اما چند خوابگاه خودگردان با ظرفیت، ویژه دانشجویان دختر وجود دارد که مسئولیت انعقاد قرارداد بر عهده دانشجویان عزیز بوده و دانشگاه تنها نقش حمایتی و حراستی را بر عهده دارد.


شهریه  کلیه رشته های مقطع کارشناسی  دانشجویان ورودی 1398

پذیرفته شده در دوره نوبت دوم (شبانه)

مبلغ(ریال)

نوع شهریه

3.412.860

شهریه ثابت

238.975

یک واحد درس عمومی

394.460

یک واحد درس پایه

478.192

یک واحد درس تخصصی یا اختیاری

358.523

یک واحد درس عملی

1.434.939

یک واحد درس پروژه

 


جدول رشته های تحصیلی دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر

دوره تحصیلی

کد رشته محل

عنوان رشته

ظرفیت پذیرش نیمسال اول

جنسیت پذیرش

توضیحات

روزانه

19491

ریاضیات و کاربردها

60

مرد

زن

صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی -  گروه تحصیلی ریاضی و فنی

نوبت دوم

19492

ریاضیات و کاربردها

20

مرد

زن

صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی -  گروه تحصیلی ریاضی و فنی

روزانه

30825

علوم کامپیوتر

45

مرد

زن

 

روزانه

30826

مهندسی برق

40

مرد

زن

 

روزانه

30827

مهندسی شیمی

40

مرد

زن

 

روزانه

30828

مهندسی صنایع

40

مرد

زن

 

روزانه

30829

مهندسی عمران

40

مرد

زن

 

روزانه

30830

مهندسی کامپیوتر

40

مرد

زن

 

نوبت دوم

30831

علوم کامپیوتر

15

مرد

زن

 

نوبت دوم

30832

مهندسی برق

20

مرد

زن

 

نوبت دوم

30833

مهندسی شیمی

20

مرد

زن

 

نوبت دوم

30834

مهندسی صنایع

20

مرد

زن

 

نوبت دوم

30835

مهندسی عمران

20

مرد

زن

 

نوبت دوم

30836

مهندسی کامپیوتر

20

مرد

زن