Skip to content

اطلاعیه مهم در خصوص سلف سرویس دانشگاه

مشاهده اطلاعیه...

قابل توجه دانشجویان گرامی 
با توجه به غیر حضوری شدن دانشگاه غذای روز شنبه به صورت همزمان ناهار و شام به دانشجویانی که ساکن خوابگاه هستند و یا اجاره نامه تحویل داده اند و سامانه شام برای آنها فعال می باشد تحویل داده می شود.
غذای سایر روزها برگردانده می شود و سلف سرویس تا حضوری شدن دانشگاه تعطیل می باشد.
ساعت تحویل غذا د روز شنبه مورخ     1401/07/02
ناهار و شام همزمان از ساعت 11.30 الی 15