Skip to content

رفع نقص اطلاعات و تصویر پروفایل جهت صدور کارت دانشجویی

مشاهده اطلاعیه ...

دانشجوی محترم به توجه با ایرادات مشاهده شده در ورود نام و نام خانوادگی لاتین و تصویر پروفایل و به منظور صدور کارت دانشجویی حداکثر تا تاریخ 1400/01/20 نسبت به بررسی رفع نقص اطلاعات اقدام نمایید.

 

راهنمای تغییر تصویر پروفایل و نام و نام خانوادگی لاتین و الزامات مربوطه

 

 با تشکر اداره حراست.