Skip to content

راهنمای تکمیل اطلاعات به منظور صدور کارت دانشجویی و استفاده از سامانه ی تغذیه

مشاهده اطلاعیه ...

دانشجوی محترم به منظور صدور کارت دانشجویی و استفاده از سامانه ی تغذیه حداکثر تا تاریخ 1401/06/25نسبت به بارگذاری عکس پرسنلی در سامانه ی آموزش و ثبت نام و نام خانوادگی لاتین خود اقدام نمایید.

 

راهنمای تغییر تصویر پروفایل و نام و نام خانوادگی لاتین و الزامات مربوطه

 

 با تشکر اداره حراست.