Skip to content

اطلاعیه رشته مهندسی برق در مورد پروژه کارشناسی و کارآموزی ترم 1-1400

مشاهده اطلاعیه ...

پروژه کارشناسی:

دانشجویانی که در ترم 1-1400 درس پروژه کارشناسی را اخذ نموده‌اند، تا روز چهارشنبه مورخ 1400/07/15 فرصت دارند تا با ارسال پیام از طریق سامانه‌ی seeda.mazust.ac.ir  به اساتید هیا‌‌ت علمی گروه مهندسی برق، نسبت به انتخاب استاد راهنما و تعیین موضوع پروژه اقدام نمایند. بعد از تکمیل فرم تصویب پروژه با هماهنگی استاد راهنما، لازم است فایل آن به استاد راهنما ارسال گردد.

تذکر: مهلت فوق قابل تمدید نبوده و عدم اقدام دانشجویان، منجر به عدم تعیین استاد راهنما و در نتیجه، ثبت نمره‌ی مردودی خواهد شد.

اساتید عضو هیأت علمی گرایش الکترونیک:

آقای دکتر عبدالهی، آقای دکتر کرمانی و خانم دکتر نجیمی

 اساتید عضو هیأت علمی گرایش قدرت:

آقای دکتر رمضانی، آقای دکتر احمدی، آقای دکتر موسوی، آقای دکتر نیازآذری، آقای دکتر ذکریازاده، آقای دکتر غلامی، آقای دکتر ملاح و خانم دکتر خودسوز

 کارآموزی:

دانشجویانی که در ترم 1-1400 درس کارآموزی را اخذ نموده‌اند، تا روز یکشنبه مورخ 1400/07/15 فرصت دارند تا با تکمیل فرم مربوطه، فایل تصویر آن را از طریق seeda.mazust.ac.ir  به کارشناس رشته ( خانم شباهنگ) ارسال نمایند. عدم اقدام به موقع، منجر به عدم صدور معرفی‌نامه‌ی کارآموزی و ثبت نمره‌ی مردودی خواهد شد.