Skip to content

اطلاعیه مربوط به پروژه کارشناسی رشته برق

مشاهده اطلاعیه ...

پروژه کارشناسی:

دانشجویانی که در ترم 13993 درس پروژه کارشناسی را اخذ نموده‌اند، تا روز یکشنبه مورخ 27/04/1400  فرصت دارند تا با ارسال پیام از طریق سامانه‌ی CRM  به اساتید هیا‌‌ت علمی گروه مهندسی برق، نسبت به انتخاب استاد راهنما و تعیین موضوع پروژه اقدام نمایند. بعد از تکمیل فرم تصویب پروژه با هماهنگی استاد راهنما، لازم است فایل آن به استاد راهنما ارسال گردد.

تذکر: مهلت فوق قابل تمدید نبوده و عدم اقدام دانشجویان، منجر به عدم تعیین استاد راهنما و در نتیجه، ثبت نمره‌ی مردودی خواهد شد.

اساتید عضو هیأت علمی گرایش الکترونیک:

خانم دکتر نجیمی ( 1 ظرفیت )، آقای دکتر ملاح( 2 ظرفیت)، آقای دکتر کرمانی (2 ظرفیت)

 

اساتید عضو هیأت علمی گرایش قدرت:

آقای دکتر رمضانی ( 4 ظرفیت)، آقای دکتر احمدی( 3ظرفیت)، آقای دکتر نیازآذری(4 ظرفیت)، آقای دکتر ذکریازاده(4 ظرفیت)، آقای دکتر غلامی( 4ظرفیت) و خانم دکتر خودسوز(3ظرفیت)