Skip to content

اطلاعیه مهم در خصوص درخواست بازگشت به تحصیل به دلیل عدم ثبت نام در ترم 13992

مشاهده اطلاعیه ...

اطلاعیه مهم در خصوص درخواست بازگشت به تحصیل به دلیل عدم ثبت نام در ترم 13992

  • 1-1: دانشجویانی که در موعد مقرر و جدول زمانبندی اعلام شده ( تا تاریخ 1399/11/05) به هر دلیلی ثبت نام ننموده اند، با توجه به قوانین آموزشی، عدم مراجعه و انصراف از تحصیل محسوب می گردند.
  • 2-1: این دسته دانشجویان، جهت بررسی درخواست اعاده به تحصیل(بازگشت به تحصیل و اخذ مجوز ثبت نام)  در کمیسیون موارد خاص دانشگاه، می بایست حداکثر تا تاریخ 1399/11/12 طبق جدول زیر، ابتدا هزینه بررسی درخواست در کمیسیون موارد خاص دانشگاه را از طریق درخواست بازگشت به تحصیل در بخش کارگاه آموزشی(workshop)   به حساب اعلام شده دانشگاه پرداخت نموده و سپس از طریق سامانه مدارک  (edocs)، مدارک و دلایل کافی را ارسال نمایند، تا بازگشت به تحصیل آنها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تایید کمیسیون موارد خاص در آن نیمسال از آنها ثبت نام بعمل خواهد آمد و در صورت عدم تایید، انصراف از تحصیل صادر شده و محروم از تحصیل خواهند بود.
  • حتی دانشجویانی که در سنوات قبلی در دانشگاه دیگر مهمان بوده اند و یا فقط پروژه و یا فقط پایان نامه دارند را نیز شامل می شود.

دانشجویان مقطع  کارشناسی(روزانه و شبانه)

1/500/000ریال

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد( روزانه و شبانه)

3/000/000 ریال

توجه:درخواست بازگشت به تحصیل و تکمیل در سامانه edocs و عدم واریز وجه، به منزله اعمال هزینه به عنوان بدهی در سامانه شهریه تلقی خواهد شد.

تذکر خیلی مهم:در صورت عدم مراجعه دانشجویان در بازه زمانی مذکور، انصراف از تحصیل قطعی قلمداد شده و تنها در شرایط بسیار ویژه با ارائه مستندات و پذیرش از سوی دانشگاه مرخصی تحصیلی محسوب می گردد.