Skip to content

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق که در ترم 991 کارآموزی و پروژه اخذ نموده اند

مشاهده اطلاعیه.....

اطلاعیه رشته مهندسی برق در مورد پروژه و کارآموزی ترم 991

  1. دانشجویانی که در ترم 991 درس پروژه را اخذ نموده اند، تا روز شنبه مورخ  99/06/29  فرصت دارند تا با ارسال پیام از طریق سامانه crm  به اساتید هیا‌‌ت علمی گروه برق، نسبت به انتخاب استاد راهنما اقدام نمایند. همچنین تا روز چهارشنبه مورخ 99/07/02 فرصت دارند تا با هماهنگی استاد راهنما، فرم موضوع پروژه را تکمیل کرده و فایل تصویر آن را به استاد راهنما ارسال نمایند. مهلت فوق قابل تمدید نبوده و در صورت عدم اقدام دانشجویان، واحد درسی فوق از انتخاب واحد آنها حذف خواهد شد.

اساتید هیات علمی برای گرایش الکترونیک:

آقای دکتر عبدالهی، خانم دکتر نجیمی، آقای دکتر ملاح، آقای دکتر کرمانی

اساتید هیات علمی برای گرایش قدرت:

آقایان دکتر رمضانی، دکتر احمدی، دکتر موسوی، دکتر نیازآذری، دکتر ذکریازاده، دکتر غلامی و خانم دکتر خودسوز

  1. دانشجویانی که در ترم 991 درس کارآموزی را اخذ نموده اند، تا روز دوشنبه مورخ 99/06/31 فرصت دارند تا با تکمیل فرم مربوطه، فایل تصویر آن را ز طریق crm به کارشناس رشته ارسال نمایند. عدم ارسال به موقع، باعث حذف درس خواهد شد.