چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۸:۳۸ ۴۵۹ مرتبه

قاﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وام ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

ﺑﻪ اﻃﻼع آﻧﺪﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وام ﺗﺴﻬﯿﻼت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ۹۷-۱۳۹۶ می رساند، ثبت نام وام دانشجویی از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ آغاز شد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وام ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از ﻃﺮف ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه وزارت ﻋﻠﻮم، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺻﺮﻓﺎْ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرﺗﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه دانشجویان ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ  ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد . 

۱. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﻮرﺗﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن bp.swf.ir

نکته بسیار مهم:پرداخت وام به دانشجویان بر اساس اولویت بندی می باشد که شرایط و مدارک لازم متعاقباْ اعلام می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمائید.

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است | تولید ۱۳۹۶